Общи Условия За Ползване

Описаните по-долу правила и условия уреждат използването на уебсайта www.enrinnlinen.com като регламентират отношенията между доставчика на услуги „ЕНРИНН“ ЕООД и лицата, използващи онлайн-магазина www.enrinnlinen.com за покупко-продажба на стоки, предлагани в онлайн-магазина.
Във връзка с горното, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да заявите и извършите покупка на стока от онлайн-магазина.
Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни – ето защо преди всяка покупка прочитайте внимателно актуалната им редакция.

1. Страни по Общите условия

„ЕНРИНН“ ЕООД – търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: град София 1202, район Сердика, бул. Сливница 257, ет. 4, ап. 7 за кратко наричано по-надолу „Дружество” и
Всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 18 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“.

Малолетни физически лица (ненавършили 14 / четиринадесет / години), непълнолетни физически лица (на възраст между 14 /четиринадесет/ и 18 /осемнадесет/ години) без получено предварително съгласие от свой родител или друг законен представител, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват онлайн – магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

2. Приемане или неприемане на Общите условия

 1. Отбелязването на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ при завършване на поръчката се счита за потвърждение, че потребителят е прочел и разбрал настоящите Общи условия за използване на уебсайта и онлайн – магазина, и че е съгласен да бъде обвързан с тях.
  Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн-магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към „ЕНРИНН“ ЕООД.
 2. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте уебсайта за извършване на покупки на стоки от онлайн-мгазина.

3. Авторски права

 1. „ЕНРИНН“ ЕООД е собственик на цялото съдържание на уебсайта www.enrinnlinen.com в това число и на търговското име „ЕНРИНН“ ЕООД, на логото, корпоративните символи и изображения, видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие нито една част от този уебсайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, в каквато и да е медия или компютърна среда; целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на уебсайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативени актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.
  „ЕНРИНН“ ЕООД си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от този Сайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.
 2. Потребителят има право да ползва свободно материалите и ресурсите на уебсайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия.
 3. Потребителят няма право да използва уебсайта:
  • по начин, чрез който се нарушава, пряко или косвено, действащ местен или международен закон, и/или
  • по начин, чрез който се нарушават, пряко или косвено, правата на други лица, и/или
  • за качване и/или разпространение на материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права и/или интереси на трети лица.

4. Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на уебсайта и онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

 1. „ЕНРИНН“ ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до уебсайта по всяко време.
 2. Достъпът на Потребителя до уебсайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.
 3. „ЕНРИНН“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез електронни препратки (линкове), публикувани на уебсайта. Всички електронни препратки (линкове) на този уебайт са предоставени единствено с цел удобство на Потребителя. Дружеството не рекламира, нито препоръчва, нито одобрява съдържанието на други сайтове.
 4. „ЕНРИНН“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпът до уебсайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от него се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява интернет-достъпа до уебсайта.
 5. „ЕНРИНН“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете на Сайта и предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.
 6. „ЕНРИНН“ ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина в случай, че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни.
 7. „ЕНРИНН“ ЕООД не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от онлайн-магазина стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока, на техническите стандарти за безопасност или на съответните подзаконови актове, приложими на територията на Република България.

5. Промяна на Общите условия

„ЕНРИНН“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на уебсайта и имат действие занапред, но не засягат поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

УСЛУГИ

Чрез уебсайта www.enrinnlinen.com, „ЕНРИНН“ ЕООД предлага на Потребителя оферти за покупка от онлайн-магазина на разнообразни стоки с марка „ENRINN Linen” чрез извършване на електронна (онлайн) поръчка, заплащане на съответната продажна цена по избран от Потребителя начин и доставка до посочен от Потребителя адрес.

1. Условия за покупка на стока

За да пазарува от Сайта, Потребителят е длъжен да:

 • въведе актуални, верни, пълни и точни данни. В противен случай носи отговорност за неточно изпълнение на договора, съгласно посоченото по-горе в настоящите Общи условия;
 • има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството поръчка, която все още не е получена на заявения от Потребителя адрес;

2. Сключване на договор

Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта. Регистрационната форма включва данни за:

 • получателя на стоката;
 • мястото на доставка;
 • характеристики на поръчаната стока;
 • брой на поръчаната стока;
 • цена на поръчаната стока;
 • начин на плащане.

Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно-обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема имайл-потвърждение на поръчката, отправено от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.
Дружеството изпраща без неоправдано забавяне имейл – съобщение на Потребителя, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на поръчаната стока.
Потвърждението на конкретната поръчка от страна на „ЕНРИНН“ ЕООД е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от онлайн-магазина се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка обвързва Дружеството и Потребителя с условията на договора и условията, описани в настоящите Общи правила, както и от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

3. Цена

Всички цени на стоки, предлагани в онлайн-магазина на уебсайта:

 • са посочени в български лева;
 • включват ДДС;
 • включват и цена на опаковката на съответната стока;
 • не включват транспортни разходи.

За всяка стока, предлагана в онлайн-магазина, е посочена редовната цена на стоката, без намаление.

В случаите, когато за определени стоки, предлагани в онлайн-магазина, е налице намаление от редовната цена, на която стоката се предлага в онлайн-магазина, за тази стока, наред с редовната й цена, се посочва и съответната намалена цена.

4. Начини на плащане

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да избере и укаже по какъв начин ще се извърши плащането. Този начин може да бъде:

 • чрез наложен платеж – Потребителят заплаща стойността на поръчката на куриера, в момента на доставка на поръчаната стока;
 • авансово, преди доставката, по банков път, чрез превод на дължимата сума на посочената по-долу банкова сметка на Дружеството.

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока) се извършва от получателя на доставената стока на куриера в момента на доставката на пратката.
Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия.

5. Доставка на продуктите

Стоките се доставят до посочен от Потребителя адрес на доставка чрез куриерска фирма Спиди или Еконт. Цените за доставка са съгласно тарифите на куриерските фирми и могат да бъдат видяни на техните уеб страници: www.speedy.bg и www.econt.com.

Доставките се извършват само на територията на Република България. За доставки в чужбина, моля свържете се с нас;

Доставки не се извършват в неделя и по време на официални празници;

Доставка за страната – от 1 до 3 работни дни след изпращане на поръчката;

Стоките от съответната пратка не могат да бъдат преглеждани преди заплащане на сумите по доставка и наложен платеж;

Съответната такса върху сумата за наложен платеж е различна за отделните фирми и е за сметка на клиента;

Поръчки се обработват от 10.00ч. до 15.00ч;

Поръчки, направени след 15.00ч., се обработват на следващия работен ден.

Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на „ЕНРИНН“ ЕООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

6. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

7. Рекламация

Потребителят има право да предяви рекламация до Дружеството. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

 1. да е налице несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;
 2. рекламацията да се предяви от Потребителя в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката;

При основателна рекламация:

 • Дружеството възстановява на Потребителя стойността на стоката – предмет на рекламацията;
 • възстановяването на сумата се извършва по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

8. Връщане на стока

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.
Важат следните условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:
Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

Стоката следва да се върне на Дружеството в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посоченото от последния лице получател; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

Адрес за връщане на стоката: град Варна 9000, ж.к. „Чайка” бл. 188, ет.3., в работни дни, от 10.00 до 17.00 часа.

Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

 • стоката е в оригиналната си опаковка;
 • стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
 • приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена.

Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят може (но не е длъжен) да използва възможността за комуникация с Дружеството по електронна поща (email).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Право на промяна на публикуваната информация

„ЕНРИНН“ ЕООД си запазва правото да променя публикуваната на уебсайта информация по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта.

2. Контакт

Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод извършване на покупки от онлайн-магазина следва да се извършва на следния адрес и телефон:

Адрес: град София 1202, район Сердика. бул. Сливница 257, ет. 4, ап. 7  в работни дни, от 10.00 до 17.00 часа
Телефон: +359 877211999
Електронен адрес: enrinnlinen@gmail.com
Дружеството поддържа на Сайта публикация на данните си за идентификация и детайли за контакт с Потребителите.

С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

 • Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща с адрес enrinnlinen@gmail.com и/или телефонен номер: +359 877211999.
 • за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез email – комуникация или публикуване на известие на Сайта.

3. Приложимо право

 1. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България гражданско законодателство.
 2. Всички спорове по тълкуването или изпълнението на настоящите Общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн-магазина ще бъдат решавани:
  • чрез споразумение между Страните;
  • при невъзможност да се стигне до споразумение и ако подсъдността не е определена императивно, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен съд в град Варна.
 3. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия по каквато и да е причина бъде обявена за недействителна, тази недействителност не влияе върху действителността на останалите разпоредби, доколкото недействителните разпоредби са заместени от съответни императивни нормативни правила или доколкото Страните по настоящите Общи условия могат валидно да се обвържат в договорни отношения и без недействителните части от Общтите условия.

Алтернативно решаване на спорове /АРС/

 1. При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/. Алтернативното решаване на спорове между ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА и ТЪРГОВЕЦА представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.
 2. Потребителите имат две възможности:
  • да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
  • да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и
  • стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg